Statut Stowarzyszenia Rebirtherów Polskich

Kategoria: Stowarzyszenie Poprawiono: piątek, 27, wrzesień 2019

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rebirtherów Polskich i w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa, a teren działania Stowarzyszenia obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie reprezentuje polski ruch rebirthingu w kraju i za granicą, nie podlega organizacyjnie żadnemu ośrodkowi zagranicznemu, a swoją działalność opiera na zasadach określonych przez twórcę rebirthingu - Leonarda Orra.

Rozdział II

Cele i środki działania

§4

Stowarzyszenie dba o wysoki poziom rebirthingu w Polsce i rozpowszechnia praktykowanie rebirthingu jako metody umożliwiającej:
1. świadome działanie w duchu tolerancji, pokoju i przyjaźni;
2. poszerzanie wiedzy o człowieku, poprzez zrozumienie źródeł i mechanizmów funkcjonowania w życiu;
3. stawanie się gotowym do świadomego przyjęcia odpowiedzialności za swoje życie;

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. propagowanie idei: "myśl jest twórcza";
2. nauczanie świadomego, połączonego oddychania;
3. organizowanie i prowadzenie corocznej weryfikacji i rejestracji rebirtherów;
4. przechowywanie i rozpowszechnianie informacji o działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie i jego członków.

Rozdział III

Członkowie

§6

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Wspierających;
2. Rebirtherów;
3. Rebirtherów Rejestrowanych.

§7

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy kto spełnia następujące warunki:
1. Zgłosi chęć bycia członkiem Stowarzyszenia;
2. W przypadkach określonych w §6, ust. 2 i 3 - zostanie aktualnie zweryfikowany lub zarejestrowany jako Rebirther lub Rebirther Rejestrowany, przez Krąg Rebirtherów Rejestrowanych;
3. Stowarzyszenie (Krąg Rebirtherów) ma prawo nadawania tytułów wymienionym w §6, ust. 2 i 3 także osobom, które spełniają warunki konieczne do nadania tytułu ale oświadczą, że nie chcą przynależeć do Stowarzyszenia. W takich przypadkach osoby te nie wchodzą automatycznie w skład Kręgu Rebirtherów Rejestrowanych

§8

Członek Wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§9

Rebirther ma prawo:
1. uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia i współdecydować o ich wprowadzeniu w życie;
3. prowadzić zajęcia z osobami indywidualnymi;
4. asystować Rebirtherowi Rejestrowanemu przy prowadzeniu zajęć grupowych;
5. ubiegać się o uzyskanie statusu Rebirthera Rejestrowanego;
6. prowadzić samodzielnie zajęcia grupowe po uprzednim uzyskaniu zgody od rebirthera prowadzącego.

§10

Rebirther Rejestrowany ma prawo:
1. uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia i współdecydować o ich wprowadzeniu w życie;
3. prowadzić zajęcia grupowe;
4. sprawować opiekę nad rebirtherami, jako tzw. rebirther prowadzący;
5. prowadzić szkolenia dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem statusu Rebirthera lub Rebirthera Rejestrowanego. Każdy Rebirther Rejestrowany, o ile jest członkiem Stowarzyszenia, z chwilą uzyskania tego statusu, wchodzi w skład Kręgu Rebirtherów.

§11

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§12

1. Weryfikacja i rejestracja Rebirtherów i Rebirtherów Rejestrowanych przeprowadzana jest jeden raz do roku. Przyznany tytuł Rebirthera lub Rebirthera Rejestrowanego jest ważny przez okres trzech lat.
2. Stowarzyszenie zastrzega sobie wyłączność używania tytułu Rebirther Rejestrowany.
3. Weryfikację przeprowadza Krąg Rebirtherów Rejestrowanych
4. Każdy kto nie zostanie zweryfikowany tytułem Rebirthera lub Rebirthera Rejestrowanego traci uprawnienia wynikłe z §9 lub §10 odpowiednio.
5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie weryfikacji zapada przy obecności co najmniej 50% członków Kręgu Rebirtherów Rejestrowanych według każdorazowo, w głosowaniu jawnym, ustalonych zasad.
6. Każdy ma prawo zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu. Rezygnacja powinna być złożona na najbliższym Walnym zebraniu członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§13

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne zebranie członków
2. Komisja Rewizyjna
3. Zarząd

§14

1. Walne zebranie członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. W skład Walnego zebrania członków wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Walne zebranie członków może obradować jako Zwyczajne lub jako Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne zebranie członków zwoływane jest raz do roku celem przeprowadzenia weryfikacji i rejestracji Rebirtherów i Rebirtherów Rejestrowanych.
4. Nadzwyczajne Walne zebranie członków może być zwołane w każdym czasie na wniosek więcej niż połowy członków Stowarzyszenia, zgłoszony Zarządowi.
5. Zawiadomienia o Walnym zebraniu członków wysyła każdorazowo Zarząd, na co najmniej cztery tygodnie przed wyznaczonym terminem.
6. Do odbycia Nadzwyczajnego Walnego zebrania członków potrzebne jest przybycie 3/4 członków Stowarzyszenia.
7. Walne zebranie członków na którym będą zapadały decyzje w przedmiocie zmiany Statutu lub likwidacji Stowarzyszenia wymagają obecności 2/3 członków Stowarzyszenia, a uchwały w tym przedmiocie zapadają większością 3/4 głosów.

§15

A. Komisja Rewizyjna:
1. Jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia;
2. Komisja Rewizyjna liczy od 2 do 3 osób wybranych przez Walne zebranie członków z grona członków Stowarzyszenia;
3. Komisja Rewizyjna wybiera na pierwszym posiedzeniu, ze swojego grona, Przewodniczącego i jego zastępcę;
4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów

B. Zarząd Stowarzyszenia:
1. Zarząd Stowarzyszenia stanowi władzę wykonawczą, która reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd liczy od 3 do 5 osób wybranych przez Walne zebranie członków z grona członków Stowarzyszenia.
3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok, z tym, że trwa do najbliższego Zwyczajnego Walnego zebrania członków.
4. Zarząd może być odwołany przez Nadzwyczajne Walne zebranie członków, które w takim wypadku powołuje nowy Zarząd, którego kadencja trwa do najbliższego Zwyczajnego Walnego zebrania członków.
5. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Skarbnik i Sekretarz oraz ewentualnie 2 Członków Zarządu. Do podejmowania decyzji w sprawach zobowiązań majątkowych i finansowych uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.
6. Po zakończeniu kadencji osoby pełniące funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia mogą być wybierane na te funkcje ponownie.

§16

A. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działania Stowarzyszenia;
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych czynności kontrolnych;
3. Udział w posiedzeniach Zarządu;
4. Wnioskowanie o udzielanie absolutorium Zarządowi.

B. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia przed wszelkimi sądami i urzędami administracyjnymi;
3. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia;
4. Zwoływanie Walnego zebrania członków i powiadamianie wszystkich członków o terminach posiedzeń.
5. Kompletowanie wszelkich dokumentów i materiałów związanych z działalnością Stowarzyszenia;
6. Udzielanie członkom oraz wszystkim osobom zainteresowanym rebirthingiem informacji o aktualnych działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie i jego członków.
7. Realizacja uchwał podejmowanych przez Walne zebranie członków;
8. Prowadzenie wszelkiej korespondencji.
9. Wydawanie certyfikatów Rebirthera i Rebirthera Rejestrowanego

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§17

Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1. Składki członkowskie;
2. Dobrowolne dotacje zapisy i darowizny czynione na rzecz Stowarzyszenia przez członków oraz osoby trzecie.

§18

Wysokość składek członkowskich ustala każdorazowo Zwyczajne Walne zebranie członków. Składki zbiera Skarbnik będący członkiem Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§19

Sposób rozwiązania Stowarzyszenia określi uchwała o likwidacji podjęta zgodnie z zasadami przyjętymi w § 12 ust. 9. Uchwała ta określi również cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§20

W części nieuregulowanej niniejszym statutem obowiązują postanowienia Ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach.