Kodeks etyki

Kategoria: Stowarzyszenie Poprawiono: niedziela, 22, luty 2015

Rebirthing jest rodzajem połączonego oddychania, które prowadzi do bycia samoświadomym i odpowiedzialnym.

 1. Rebirther uczy takiego rodzaju połączonego oddychania, które prowadzi do bycia samoświadomym i odpowiedzialnym.
 2. Rebirhter jest świadom swej odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki wykonywanej pracy.
 3. Rebirther zobowiązany jest do przestrzegania zasad etycznych, poszanowania godności, podmiotowości i autonomii drugiego człowieka zarówno w pracy z klientem jak i w życiu prywatnym.
 4. Obowiązkiem rebirthera jest dążenie do stałego rozwoju osobistego. W swoim życiu kieruje się zasadami prawdy, prostoty i miłości.
 5. Rebirther nie jest obojętny na odstępstwa od zasad etyki ze strony innych rebirtherów. W takich przypadkach stara się najpierw osobiście przekonać osobę naruszającą te zasady o niewłaściwości jej postępowania, a gdy to jest nieskuteczne - powiadamia o tym Zarząd SRP.
 6. Rebirther podejmując się pracy z klientem bierze odpowiedzialność za swoje działania, dążąc do możliwie najwyższego poziomu swojej pracy.
 7. Rebirther rozpoczynając pracę z klientem informuje go o rebirthingu, jak o metodzie pracy z oddechem i o swoich sposobach przekazu tej metody, każdorazowo ustala z nim warunki wzajemnej relacji.
 8. Rebirthera obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
 9. W koniecznych przypadkach rebirther współpracuje ze specjalistami z dziedziny medycyny, albo innych metod rozwoju.
 10. Rebirther świadom swojej odpowiedzialności z tytułu oferowanych usług poddaje się superwizji lub konsultacji.
 11. Rebirther jest świadom faktu, że jego osobiste przekonania, wartości i normy wpływają na dobór i sposób przekazywanych treści i w pracy z klientem powinien zaznaczyć, kiedy prezentuje osobisty punkt widzenia.
 12. Rebirther prowadzi szkolenia kandydatów na rebirtherów wg zasad określonych przez SRP i jest obowiązany przestrzegać ustaleń SRP.
 13. Kodeks wchodzi w życie w chwili opublikowania go na stronie internetowej SRP.